© 2017 Меѓународна фондација Форум на словенските култури. Сите права се задржани.

Целокупната содржина на оваа интернет страница е во законски дозволената рамка за заштита на авторските права и други видови заштита на интелектуалната сопственост. Забранета е било каква јавна употреба, копирање или други облици на репродукција на целосната содржина или поединечни делови на оваа страна без јасна писмена дозвола на фондацијата ФСК.

Сите репродукции или копии на содржината од овие интернет страници, мораат да ги задржат и сите наведени ознаки за авторски права, други известувања за правата на интелектуалната сопственост или известувањата за други права (© 2017 Меѓународна фондација Форум на словенските култури).

Меѓународната фондација Форум на словенските култури активно ги остварува своите права до интелектуална сопственост во максималната мера која е дозволена со закон.