© 2017 Международна фондация „Форум на славянските култури” Всички права запазени.

Цялото съдържание на този уебсайт е предмет на приложимия закон за авторското право или на други видове защита на интелектуалната собственост.  Забранено е каквото и да било публично разпространяване, копиране или други форми на възпроизвеждане на цялостното съдържание на този уебсайт или на отделни части от него  без изричното писмено разрешение на фондацията /ФСК/.

Репродукциите или копията на съдържанието на този уебсайт  трябва да запазят и всички обозначения за авторско право, съобщенията за правото на интелектуална собственост или на сродните права (© 2017 Международна фондация „Форум на славянските култури”).

Международната фондация „Форум на славянските култури” упражнява активно правата си на интелектуална собственост в най-широкото им, позволено от законодателството, поле на употреба.