Награда Жива

 

Славянската богиня Жива (също Żiwia, Siva, Sieba или Razivia) олицетворява живота, дълголетието, младостта, красотата, благосклонността, виталността и плодородието – черти, присъщи и на славянското наследство.

Наградата „Жива” е учредена през 2012 година по инициатива на експертна проектна група от държавите, свързвани от „Форума на славянските култури”.

Наградата „Жива” цели разпознаване, насърчаване, награждаване и популяризиране на експерименти, проекти и практики в областта на музеологията в специфичния културно-географски контекст на славянските страни. Специално внимание се посвещава  на особеностите и своеобразните ценности на славянския свят с присъщите за него история, обичаи и наследство, с общите му, а понякога противоречащи си корени, както и с проблемите. Става дума за награда, която от една страна обединява интересни познания, а от друга ги разграничава на наднационално ниво. Насърчаването на конкуренцията, за да се увеличи броят на музеите, които могат да станат още по-добри, произлиза от убеждението, че знанието и обменът на опит са ключови за постигането на по-голямо въздействие на музеите върху обществото ни.