Upravljanje

Organi Foruma slovanskih kultur so mandatno določeni s statutom ustanove.

Notranja organiziranost stremi k enakopravnemu, demokratičnemu, racionalnemu in učinkovitemu delovanju in jo sestavljajo uprava, programski svet, nacionalni programski sveti, častni ambasadorji in ekonomski klub. Ustanovo v skladu s sprejetimi odločitvami uprave organizira, predstavlja in vodi direktor pisarne, ki tudi odgovarja za zakonitost in strokovnost dela ustanove.